Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy & cookie beleid is van toepassing op de diensten van Breed Spectrum Aanbieders kortweg BSA Jeugdhulp.
In dit document beschrijven we:

 • Algemene uitgangspunten
 • Wat (bijzondere) persoonsgegevens zijn;
 • Welke persoonsgegevens we verwerken (verzamelen, gebruiken, delen, vernietigen en beschermen) en waarom we dat doen;
 • Met wie we jouw persoonsgegevens delen;
 • Jouw privacy recht op inzage, wijzigen en/of verwijderen van je persoonsgegevens;
 • Hoe beschermen we jouw gegevens?
 • Hoelang we jouw gegevens bewaren;
 • Wat te doen bij het vermoeden van een datalek;
 • Hoe je een (vermeende) klacht kunt indienen;
 • Ons cookie beleid;
 • Onze contactgegevens.

Algemene uitgangspunten

Als je er voor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen zullen wij deze informatie alleen gebruiken zoals we in dit privacy beleid beschrijven.

BSA Jeugdhulp is zich zeer bewust van het feit dat jij je privacy erg belangrijk vindt.

De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- & regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) hieraan stelt.

BSA Jeugdhulp is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bronnen waarnaar wordt verwezen. Door deze website te bezoeken/gebruiken, accepteer je dit privacy & cookie beleid.

 

Wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen we gegevens die persoonlijke informatie over je bevatten, zoals je naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Naast persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die bijvoorbeeld iets over je geloof, je geaardheid of je gezondheid vertellen.

Op onze website ingevulde persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij verplicht zijn dit te doen op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

 

Welke gegevens gebruiken (verwerken) wij en waarom?

Als je op onze website komt slaan wij geen (persoons)gegevens van je op, ook onze cookies doen dat niet (zie ons cookiebeleid).

Als je gebruik wilt maken van onze diensten dan kan dat via ons aanmeldformulier. Om jouw hulpvraag zo goed en snel mogelijk in behandeling te nemen hebben we wel (persoons)gegevens van je nodig.

Wij gebruiken die (persoons)gegevens uitsluitend voor één doel en dat is onze dienstverlening aan jou. De (persoons)gegevens zijn alleen inzichtelijk voor die medewerkers van BSA Jeugdhulp die direct betrokken zijn om jouw hulpvraag te kunnen beoordelen en om aan onze boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers die zich binnen de EER[1] bevinden.

BSA Jeugdhulp houdt zich aan geldende wet- en regelgeving, zoals de WGBO, Jeugdwet, AVG en de Wet BIG en onze beroepscodes (SKJ, NIP of NVO). Hier staat dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonlijke informatie en dat hulpverleners beroepsgeheim hebben. Beroepsgeheim betekent de plicht om gegevens te beschermen en alleen gegevens uit te wisselen met personen of instanties wanneer daar schriftelijk toestemming voor is gegeven of als de veiligheid van jou in geding is.

Via het aanmeldformulier verwerkt BSA Jeugdhulp onderstaande persoonsgegevens waarbij we uitleggen waarom we die gegevens nodig hebben. We doen dit op basis van jouw toestemming die je geeft als je het formulier invult en naar ons toestuurt:

 

Persoonsgegevens Reden waarom deze gegevens nodig hebben
Gegevens kind/jongere
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres Om met je te kunnen communiceren. Waarbij we je postcode ook nodig hebben om te bepalen bij welk gebiedsteam jouw hulpvraag terecht moet komen.
Geboortedatum Om te weten of je zelf besluiten mag nemen of dat je ouder/verzorger ook toestemming moet geven.
Burger Service Nummer (BSN) Om te voorkomen dat we je verwisselen met iemand anders.
Gegevens ouder/ verzorger 1&2
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres Om met deze persoon te kunnen communiceren indien je jonger bent dan 16 jaar.
Gezag Dit moeten we weten om met de juiste personen te communiceren en besluiten te nemen.
Zijn andere belangrijke contactpersonen? Zodat we eventueel de juiste mensen kunnen betrekken in jouw hulpvraag.
Overige gezinsleden (inclusief leeftijd) Omdat jouw hulpvraag meestal ook te maken heeft met jouw gezinssituatie.
 
Gegevens verwijzer
Datum verwijzing Voor onze administratie.
Voor- en achternaam, organisatie, telefoonnummer, e-mailadres. Voor onze administratie en indien je daar toestemming voor geeft op juiste wijze met de verwijzer te communiceren.
Is het sociale (wijk)team betrokken? Zodat we eventueel de juiste mensen kunnen betrekken bij jouw hulpvraag.
Naam wijkteam Om te weten welk wijkteam van jouw situatie op de hoogte is.
Naam contactpersoon Om weten wie binnen het wijkteam van jouw situatie op de hoogte is.
Toestemming contact verwijzer Hiermee geef je toestemming dat we contact mogen opnemen met de verwijzer zodat we je nog beter kunnen helpen met je hulpvraag.
 
Reden aanmelding
Wat is de reden van aanmelding? Om een beter beeld te krijgen hoe we jou kunnen helpen.
Toestemming opslaan gegevens We hebben jouw toestemming nodig om die gegevens die je ons via dit aanmeldformulier stuurt te mogen verwerken.

Met wie delen we jouw gegevens?

Binnen BSA Jeugdhulp hebben alleen die medewerkers toegang tot je gegevens die betrokken zijn bij jouw hulpvraag waarbij ze alleen toegang hebben tot die gegevens die noodzakelijk zijn om hun werk te kunnen uitvoeren.

Om jou de best mogelijke zorg te kunnen bieden, delen we bepaalde gegevens ook met andere instanties maar dan alleen als dit verplicht is vanuit wet & regelgeving, met jouw toestemming of omdat het noodzakelijk is om jou de juiste zorg te kunnen bieden. Het gaat daarbij om de volgende organisaties:

 • Raad voor de Kinderbescherming;
 • SAVE, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling (GI) voor uitvoer van een eventuele jeugdbeschermingsmaatregel;
 • Gemeenten en wijkteams (voor de financiering en aanmelding van de zorg);
 • Verwijsindex Risicojongeren’ (VIR) om onderlinge afstemming met andere professionals te versterken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie;
 • Politie en overheid bij strafbare feiten.

Jouw privacy rechten zoals recht op inzage, wijzigen en/of verwijderen

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je ook privacy rechten. Het gaat om de volgende rechten:

 • Het recht op inzage van je persoonsgegevens/dossier;
 • Het recht om je (persoons)gegevens te wijzigen;
 • Het recht om je (persoons) gegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om gegevens over te dragen naar een andere organisatie van jouw keuze;
 • Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Het recht op informatie welke persoonsgegevens we allemaal van jou bewaren;
 • Het recht om een eerder gegeven toestemmingsverklaring in te kunnen trekken;

Mocht je gebruik willen maken van een van deze rechten, dan kan je dit overleggen met de professional die je begeleidt. Maar je mag ook rechtsreeks via ons algemeen e-mailadres contact met ons opnemen. Wij zullen je dan benaderen en nadat wij gecontroleerd hebben dat jij het echt bent (identificeren) zullen we zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen (dit zal maximaal 4 weken duren).

Hoe beschermen we jouw gegevens?

We beschermen jouw persoonsgegevens volgens de geldende normen en wet- & regelgeving. Deze bescherming bestaat uit een mix van fysieke, technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging, etc.) om te zorgen dat je (persoons)gegevens altijd op het juiste moment beschikbaar zijn, er geen fouten in kunnen komen en dat niet iedereen zomaar bij jouw (persoons)gegevens kan.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We mogen je persoonsgegevens bewaren voor de tijd dat we ze nodig hebben om jou te begeleiden.

Jouw medische gegevens bewaren we in een cliëntendossier en moeten we 20 jaar bewaren. Dit gaat in vanaf het moment dat je dossier gesloten wordt. En als je jonger bent dan 18 jaar start dit vanaf de dag dat je 18 jaar wordt.

Indien je een verzoek indient om je gegevens te laten vernietigen zullen we dat zeker doen en je daarvan op de hoogte brengen. Echter vanuit andere wet & regelgeving moeten we soms toch delen van je gegevens bewaren, denk hierbij aan betalingsgegevens. We zullen de resterende gegevens tot een minimum beperken en deze alsnog verwijderen als de wet dat dan toestaat.

Wat te doen bij het vermoeden van een datalek?

Mocht je het idee hebben dat er toch persoonsgegevens weglekken of door de verkeerde personen bekeken worden (verwerkt worden) dan kun je ons waarschuwen via het e-mailadres info@bsajeugdhulp.nl Wij zullen dan direct een intern onderzoek starten om te kijken wat we er tegen kunnen doen en waarschuwen we die personen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Indien nodig wordt dit ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een klacht hebt

Mocht je het idee hebben dat wij je persoonsgegevens verkeerd gebruiken en je wilt een klacht indienen over het gebruik van je persoonsgegevens dan kan dat via de professional die je begeleidt, rechtstreeks via het e-mailadres info@bsajeugdhulp.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap).

Gebruik cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze beveiligde servers teruggestuurd worden.

We gebruiken functionele cookies die essentieel zijn voor gebruik van de website, zoals kunnen navigeren, formulieren versturen, aangegeven keuzes en voorkeuren onthouden. Bedoeld om een betere gebruikservaring te creëren en de inhoud aan behoeften te kunnen aanpassen.

Wanneer wij video’s toevoegen op de website worden daar cookies van derden aan gekoppeld (bijvoorbeeld van YouTube of Vimeo). Deze cookies zijn nodig om het mogelijk te maken dat je de video’s kunt bekijken op de website.

Om te kijken hoeveel mensen onze website bezoeken en welke artikelen er dan gelezen worden maken we gebruik van één zgn. analytisch cookie, in ons geval is dat Google Analytics. Dit cookie hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de gegevens uit Google Analytics weten we niet wie er op de website is geweest maar wel hoeveel dat er geweest zijn, je gegevens zijn dus geanonimiseerd.

Uitzetten van cookies

Het is mogelijk jouw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet geplaatst worden. Uiteraard kan je ook de cookies van onze website niet meer accepteren door dit aan te passen in de browser. Het kan dan wel voorkomen dat sommige webfuncties niet werken zonder de (functionele) cookies. Meer informatie over in- en uitschakelen of verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of via de help-functie van je browser.

Wijzigingen in privacybeleid

BSA Jeugdhulp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op deze pagina staat echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij al verzamelde persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Algemene contactgegevens

BSA Jeugdhulp
E-mailadres:   info@bsajeugdhulp.nl

 

[1] EER: Europese Economische Ruimte, dat zijn de 27 EU landen, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.